Bureau 

Schuldvrij 

Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden Schuldhulpverlening, budgetbeheer - hulp en -begeleiding Bureau Schuldvrij. 

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op de NEN-norm 8048 (Schuldhulpverlening), hierna te noemen de norm. De budgetbeheerder of schuldhulpverleningsinstelling is kortweg Bureau Schuldvrij. 

Definities 

Voor de volgende in deze algemene voorwaarden gebruikte termen wordt voor de definities verwezen naar de norm: schuldhulpverlening, budgetbeheer -hulp en -begeleiding, schuldhulpverleningsinstelling en schuldregeling. 

Budgetbeheer in combinatie met schuldregeling 

1. Indien de cliënt met Bureau Schuldvrij een overeenkomst tot schuldregeling heeft gesloten, zijn naast de bepalingen van de overeenkomst tot budgetbeheer -hulp en -begeleiding en de algemene voorwaarden budgetbeheer -hulp en -begeleiding tevens de overeenkomst tot schuldregeling en algemene voorwaarden schuldregeling van toepassing. 

Budgetplan 

2. Bureau Schuldvrij stelt in samenspraak met de cliënt een budgetplan op. 

3. De inkomsten en uitgaven van de cliënt vormen de basis voor het opstellen van het budgetplan. 

4. Bij het opstellen van het budgetplan dienen de inkomsten en uitgaven van de cliënt met elkaar in evenwicht te zijn. 

5. Bij het opstellen van het budgetplan dienen in ieder geval leefgeld, huur, kosten van energie en water, noodzakelijke verzekeringen en één communicatiemiddel te worden gewaarborgd. 

6. In het kader van budgetbeheer is geen roodstand mogelijk. 

7. In het budgetplan kunnen alleen wijzigingen worden aangebracht indien deze door Bureau Schuldvrij en de cliënt schriftelijk worden overeengekomen, behouders in geval die betrekking hebben op een periodieke aanpassing van de vaste lasten of het inkomen. 

Verplichtingen Bureau Schuldvrij 

8. Bureau Schuldvrij biedt de cliënt  inzage budgetbeheer -hulp en -begeleiding. 

9. Bureau Schuldvrij geeft bij budgetbeheer de cliënt een machtiging om het inkomen van de cliënt te beheren en op basis daarvan uitvoering aan het budgetplan te geven. 

Verplichtingen cliënt 

10. De cliënt blijft volledig verantwoordelijk voor zijn financiële verplichtingen en is gehouden alle voor het budgetbeheer -hulp en -begeleiding relevante informatie direct aan Bureau Schuldvrij te melden. 

Informatie en registratie 

11. Bureau Schuldvrij is in het kader van de uitvoering van zijn werkzaamheden bevoegd tot het uitwisselen van informatie met derden. 

12. De cliënt is bekend met de opname van zijn persoonsgegevens in de persoonsregistratie van Bureau Schuldvrij

13. Op de persoonsregistratie van Bureau Schuldvrij is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing (zie Privacyverklaring). 

Aansprakelijkheid 

14. Bureau Schuldvrij is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard, onder welke benaming en van welke omvang dan ook, die de cliënt (door toedoen van Bureau Schuldvrij bij het uitvoeren van de schuldhulpverlening en het budgetbeheer -hulp en -begeleiding) lijdt behoudens in het geval van opzet of grove schuld van Bureau Schuldvrij.

Slotbepalingen 

15. De administratie van Bureau Schuldvrij strekt, onverminderd de bevoegdheid van de cliënt tot het leveren van tegenbewijs, tot volledig bewijs van alle door haar voor rekening van de cliënt in het kader van het budgetbeheer -hulp en -begeleiding en schuldhulpverlening verrichte handelingen, betalingen en reserveringen. 

16. Bureau Schuldvrij kan in rechte ten bewijze van haar handelingen, betalingen en reserveringen en het saldo volstaan met een verwijzing naar het dossier van de cliënt. 

17. Op de overeenkomst tot schuldhulpverlening, budgetbeheer, -hulp en -begeleiding en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

18. Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Algemene voorwaarden Bureau Schuldvrij”. 

19. Klachtenreglement: als cliënt een klacht heeft kan deze naar info@bureauschuldvrij.nl gestuurd worden en zal deze zo spoedig mogelijk in behandeling worden genomen. Indien er geen oplossing mogelijk is tussen beide partijen kan er gebruik worden gemaakt van de klachtenregeling van de NVVBS.

E-mailen
Bellen